Netværksgruppens vedtægter

§ 1. Navn

Foreningens navn er: ”Netværksgruppen i Gentofte kommune. En del af Dansk Flygtningehjælp.”

§ 2. Formål.

Stk. 1.

Netværksgruppens opgave er at være formidler mellem flygtninge og deres kultur og det danske samfund og den danske kultur.

Stk. 2.

Netværksgruppen tilbyder sprogtræning/lektiehjælp, gensidige familiebesøg, kontakt til myndigheder og institutioner, oplysning om fritidsaktiviteter, ture til natur og kultur, foredrag og samtaler om aktuelle emner, fester og tværkulturelle arrangementer.

Stk. 3.

Netværksgruppen arbejder i overensstemmelse med Dansk Flygtningehjælps formål og på grundlag af en samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp.

Netværksgruppen samarbejder med Gentofte Kommune og de institutioner i kommunen, der er relevante.

Netværksgruppen kan samarbejde med andre netværksgrupper, der yder frivilligt arbejde.

Stk. 4.

Netværksgruppen er uafhængig af partipolitik og religiøse retninger.

Stk. 5.

Netværksgruppen ledes af en bestyrelse, der vælges på årsmødet.

§ 3. Medlemskab.

Stk. 1.

Som medlem kan optages enhver person, der tilslutter sig Netværksgruppens formål, deltager i dens arbejde og betaler kontingent.

Kommende medlemmer introduceres inden optagelse til Netværksgruppens formål og arbejde.

Hver gang et medlemskab fornyes, angiver medlemmet, hvilken type indsats hun/han vil kunne yde i forhold til flygtningene.

Stk. 2

Et medlem kan ekskluderes af Netværksgruppen, hvis vedkommende handler imod dens formål og retningslinier på en sådan måde, at det kan skade tilliden til Netværksgruppen.

Beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen og meddeles skriftligt til medlemmet, som kan forlange eksklusionen forelagt førstkommende årsmøde, der da træffer den endelige afgørelse.

§ 4. Årsmøde

Stk. 1.

Årsmødet er Netværksgruppens højeste myndighed.

Stk. 2.

Det ordinære årsmøde afholdes hvert år i første kvartal.

Stk 3.

Indkaldelse til årsmøde udsendes af bestyrelsen en måned før afholdelsen ved brev eller e-mail til hvert medlem.

Stk. 4.

Forslag til årsmødets dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før årsmødet. Dagsorden samt årsberetning udsendes herefter til medlemmerne senest 7 dage før årsmødet

Årsmødets dagsorden skal indeholde følgende punkter.

  1. Valg af dirigent og referent.

  2. Bestyrelsens beretning.

  3. Revideret regnskab for det senest afsluttede regnskabsår.

  4. Orientering om Netværksgruppens budget for det kommende år.

  5. Fastsættelse af kontingent.

  6. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmer.

  7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

  8. Valg af revisor + suppleant.

  9. Eventuelt.

Stk. 5.

Alle medlemmer har møde-, tale- og stemmeret på årsmødet.

Stemmeafgivning sker ved personligt fremmøde eller fuldmagt.

Stk. 6.

Ekstraordinært årsmøde indkaldes med en måneds varsel, såfremt det kræves af mindst halvdelen af bestyrelsen eller 20 % af medlemmerne. Anmodningen skal være skriftlig, motiveret og angive dagsordenen.

Stk. 7.

Referat af årsmødet sendes til samtlige medlemmer senest 6 uger efter årsmødets afholdelse.

§. 5 Bestyrelsen

Stk. 1.

Bestyrelsen varetager Netværksgruppens almindelige ledelse og består af 7 medlemmer samt 3 suppleanter, som vælges på årsmødet.

Stk. 2.

Bestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig periode, idet der pr. år afgår skiftevis 3 eller 4 medlemmer.

I lige år er 3 medlemmer på valg, der kan stemmes på 3 af de opstillede.

I ulige år er 4 på valg, og der kan stemmes på 4 af de opstillede.

De 3 hhv. 4 af de opstillede, der får flest stemmer er valgt til bestyrelsen.

De næste 3 er suppleanter. Suppleanter vælges for 1 år

Opstilling af kandidater sker på årsmødet.

Stk. 3.

Bestyrelsen har ansvaret for, at Netværksgruppen ledes i overensstemmelse med formålsparagraffen og årsmødets beslutninger.

Bestyrelsen har ansvaret for forvaltningen af Netværksgruppens økonomiske midler.

Stk. 4.

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand, en næstformand, en sekretær, en kasserer og fordeler i øvrigt opgaverne imellem sig.

Stk. 5.

Bestyrelsen kan nedsætte stående eller midlertidige udvalg til at varetage særlige opgaver.

Stk. 6.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsens møder afholdes efter behov, dog mindst 6 gange om året.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal.

§ 6. Kontingent.

Kontingentet fastsættes af årsmødet.

§ 7. Administration.

Stk. 1.

Netværksgruppen tegnes i fællesskab af formanden og et medlem af bestyrelsen.

Stk. 2.

Der føres beslutningsprotokol for års- , netværksgruppe- og bestyrelsesmøder.

Stk. 3.

Netværksgruppens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet skal revideres af den på årsmødet valgte revisor.

Netværksgruppen hæfter kun ved gruppens egen formue.

Stk. 5.

Netværksgruppens likvide kapital og evt. formue skal anbringes i et pengeinstitut med størst mulig sikkerhed.

Stk. 6.

Netværksgruppens bestyrelse kan ansætte og aflønne personale.

§ 8 Vedtægtsændringer

Stk. 1.

Forslag til vedtægtsændringer skal vedtages på et ordinært årsmøde med 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer.

Stk. 2.

Beslutning om opløsning af Netværksgruppen er kun gyldig, når forslag herom er vedtaget på to på hinanden følgende årsmøder. I begge tilfælde med simpelt flertal blandt de afgivne stemmer.

I tilfælde af opløsning skal en eventuel formue tilfalde Dansk Flygtningehjælp.

Således vedtaget på det stiftende årsmøde den 11. januar 1999 i Hellerup Sognegård, Hellerup. Dirigent: Jonnie Boesen

Tiltrådt af Dansk Flygtningehjælp: Ileana Schrøder 26. 1. 1999.

Vedtægterne ført a jour/ændret på årsmødet i Netværkshuset den 9. februar 2010, på årsmødet 26. februar 2013 og på årsmødet 27. februar 2018.

​ÅBNINGSTIDER

​Mandag: 16-20

Tirsdag:   16-18

Onsdag:   16-20

Torsdag:  16-20

Lørdag:    14-17

1. fredag i måneden: 18-21

Fællesspisning og  hygge

UGENS TILBUD

Lørdag 15. december kl. 15

​Juletræsfest i Netværkshuset 

​SE VIDEO FRA ÅRETS FERIETUR TIL SEJERØ BUGTEN HER:

Ferietur 2018

FOR ÆNDRINGER OG TILFØJELSER KONTAKT WEBMASTER

lisbetkragh@hotmail.com 

Netværksgruppen i Gentofte “Netværkshuset” • Ericavej 149 • 2820 Gentofte • 

Tlf: 39 65 05 75 

E-mail: koordination@netvaerkshuset.dk