Netværksgruppens vedtægter

​§ 1. Navn

​Foreningens navn er Frivillignet En del af Dansk Flygtningehjælp, Netværksgruppen i Gentofte (I det følgende kaldet Netværksgruppen).

§ 2. Formål

​Stk. 1.

Netværksgruppens opgave er at være formidler mellem flygtningene og deres kultur og det danske samfund og den danske kultur.

Stk. 2.

Netværksgruppen tilbyder sprogtræning/lektiehjælp, gensidige familiebesøg, kontakt til myndigheder og institutioner, oplysning om fritidsaktiviteter, ture til natur og kultur, foredrag og samtaler om aktuelle emner, fester og tværkulturelle arrangementer.

Stk. 3.

Netværksgruppen arbejder i overensstemmelse med Dansk Flygtningehjælps formål og på grundlag af en samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp.

Netværksgruppen samarbejder med Gentofte Kommune og de institutioner i kommunen, der er relevante.

Netværksgruppen kan samarbejde med andre netværksgrupper, der yder frivilligt arbejde.

Stk. 4.

Netværksgruppen er uafhængig af partipolitik og religiøse retninger.

Stk. 5.

Netværksgruppen ledes af en koordinationsgruppe, der vælges på årsmødet.

§ 3. Medlemskab

​Stk. 1.

Som medlem kan optages enhver person, der tilslutter sig Netværksgruppens formål, deltager i dens arbejde og betaler kontingent.

Kommende medlemmer introduceres inden optagelse til netværksgruppens formål og arbejde.

Hver gang et medlemskab fornyes, angiver medlemmet, hvilken type indsats hun/han vil kunne yde i forhold til flygtningene.

Stk. 2

Et medlem kan ekskluderes af netværksgruppen, hvis vedkommende handler imod dens formål og retningslinier på en sådan måde, at det kan skade tilliden til Netværksgruppen.

Beslutning om eksklusion træffes af koordinationsgruppen og meddeles skriftligt til medlemmet, som kan forlange eksklusionen forelagt førstkommende årsmøde, der da træffer den endelige afgørelse.

§ 4. Årsmøde

​Stk. 1.

Årsmødet er Netværksgruppens højeste myndighed.

Stk. 2.

Det ordinære årsmøde afholdes hvert år i første kvartal.

Stk 3.

Indkaldelse til årsmøde udsendes af koordinationsgruppen en måned før afholdelsen ved brev eller e-mail til hvert medlem.

Stk. 4.

Forslag til årsmødets dagsorden skal være koordinationsgruppen i hænde senest 14 dage før årsmødet.

Årsmødets dagsorden skal indeholde følgende punkter.

1. Valg af dirigent og referent.

2. Koordinationsgruppens beretning.

3. Revideret regnskab for det senest afsluttede regnskabsår.

4. Orientering om Netværksgruppens budget for det kommende år.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Behandling af forslag fra koordinationsgruppe og medlemmer.

7. Valg af medlemmer og suppleanter til koordinationsgruppen.

8. Valg af revisor + suppleant.

9. Eventuelt.

Stk. 5.

Alle medlemmer har møde- tale- og stemmeret på årsmødet.

Stemmeafgivning sker ved personligt fremmøde eller fuldmagt.

Stk. 6.

Ekstraordinært årsmøde indkaldes med en måneds varsel såfremt det kræves af mindst halvdelen af koordinationsgruppen eller 20 % af medlemmerne. Anmodningen skal være skriftlig, motiveret og angive dagsordenen.

Stk. 7.

Referat af årsmødet sendes til samtlige medlemmer senest 6 uger efter årsmødets afholdelse.

§. 5 Koordinationsgruppe

​Stk. 1.

Koordinationsgruppen, der varetager Netværksgruppens almindelige ledelse består af 7 medlemmer samt 3 suppleanter, som vælges på årsmødet.

Stk. 2.

Koordinationsgruppens medlemmer vælges for en 2-årig periode, idet der pr. år afgår skiftevis 3 eller 4 medlemmer. Opstilling af kandidater sker på årsmødet.

Der stemmes på 3 henholdsvis 4 kandidater. De 3 henholdsvis 4 kandidater med flest stemmer er valgt til koordinationsgruppen. De tre følgende er valgt til suppleanter.

Stk. 3.

Koordinationsgruppen har ansvaret for, at Netværksgruppen ledes i overensstemmelse med formålsparagraffen og årsmødets beslutninger.

Koordinationsgruppen har ansvaret for forvaltningen af Netværksgruppens økonomiske midler.

Stk. 4.

Koordinationsgruppen vælger blandt sine medlemmer en formand, en næstformand, en sekretær, en kasserer og fordeler i øvrigt opgaverne imellem sig.

Stk. 5.

Koordinationsgruppen kan nedsætte stående eller midlertidige udvalg til at varetage særlige opgaver.

Stk. 6.

Koordinationsgruppen fastsætter selv sin forretningsorden.

Koordinationsgruppens møder afholdes efter behov, dog mindst 6 gange om året.

Koordinationsgruppen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Koordinationsgruppen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal.

§ 6. Kontingent

​Kontingentet fastsættes af årsmødet.

§ 7. Administration

​Stk 1.

Netværksgruppen tegnes i fællesskab af formanden og et medlem af koordinationsgruppen.

Stk. 2.

Der føres beslutningsprotokol for års- , netværksgruppe- og koordinationsgruppemøder.

Stk. 3.

Netværksgruppens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet skal revideres af den på årsmødet valgte revisor.

Netværksgruppen hæfter kun ved gruppens egen formue.

Stk. 5.

Netværksgruppens likvide kapital og evt. formue skal anbringes i et pengeinstitut med størst mulig sikkerhed.

§ 8 Vedtægtsændringer

​Stk. 1.

Forslag til vedtægtsændringer kan vedtages på et ordinært årsmøde med 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer.

Stk. 2.

Beslutning om opløsning af Netværksgruppen er kun gyldig, når forslag herom er vedtaget på to af hinanden følgende årsmøder.

I begge tilfælde med simpelt flertal blandt de afgivne stemmer.

I tilfælde af opløsning skal en eventuel formue tilfalde Dansk Flygtningehjælp.

Således vedtaget på det stiftende årsmøde den 11. januar 1999 i Hellerup Sognegård, Hellerup. Dirigent: Jonnie Boesen

Tiltrådt af Dansk Flygtningehjælp: Ileana Schrøder 26. 1. 1999.

Vedtægterne ført a jour/ændret på årsmødet i Netværkshuset den 9. februar 2010 og på årsmødet 26. februar 2013.​

​ÅBNINGSTIDER

​Mandag: 16-20

Tirsdag:   16-18

Onsdag:   16-20

Torsdag:  16-20

Lørdag:    14-17

1. fredag i måneden: 18-21

(Fællesspisning og  hygge)

Netværkshuset ønsker alle et godt og glædeligt nytår!

Det nye program for jan-april er på trapperne....

OBS!

​Nytårskur for alle aktive frivillige medlemmer og kontaktpersoner af Netværksgruppen

Lørdag den 13. 1 kl 13-16

Tilmelding på liste i NVH eller på mail: mia@tardini.dk eller koordination@netvaerkshuset.dk

senest tirsdag den 9. januar.

Netværksgruppen i Gentofte “Netværkshuset” • Ericavej 149 • 2820 Gentofte • Tlf: 39 65 05 75